Kim jestem?

Jestem lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych, ukończyłam medycynę na Śląskiej Akademii Medyczne w Katowicach w 1980 roku, jednak od 25 lat pracuję również jako specjalista medycyny pracy. Od początku mojej działalności przyświeca mi cel zapewnienia szybkiego, łatwego i taniego dostępu do najwyższej jakości usług medycznych dla firm i pacjentów indywidualnych.

Jako specjalista medycyny pracy zapraszam wszystkich podlegających służbie medycyny pracy, czyli:

 • pracowników i kandydatów na pracowników,
 • osoby, które są w stosunku służbowym,
 • osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • osoby, które w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażone na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, jak kandydaci do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • uczniowie tych szkół, studenci oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 • osoby pracujące w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywające w aresztach śledczych lub wykonujące pracę w ramach kary ograniczenia wolności,
 • kierowców i kandydatów na kierowców.

Co oferuję pracownikom i pracodawcom?

Wykonuję badania:

 • wstępne,
 • okresowe,
 • kontrolne,
 • kierowców,
 • młodocianych,
 • kierowców i kandydatów na kierowców.

Rocznie wykonuję ponad 1500 badań pacjentów z okolic Czechowic-Dziedzic i Kaniowa.

W ramach badań w gabinecie, w cenie wizyty, wykonuję EKG. Konsultacje z pozostałymi specjalistami – jak neurolog, okulista, laryngolog, psycholog (psychotesty), jak również badania laboratoryjne – umożliwiam w zaprzyjaźnionych placówkach, z którymi współpracuję od lat.

Badania na terenie zakładu

Przy większej liczbie pracowników możliwość przeprowadzenia badań bezpośrednio w zakładzie w okolicy Czechowic-Dziedzic, Goczałkowic-Zdrój i Pszczyna.

Korzystne warunki współpracy

Sprawne i łatwe przeprowadzania badań. Indywidualne ustalanie warunków z pracodawcami.

Zgodność formalna

Zgodność z wymogami prawa (Kodeks pracy) oraz wytycznymi metodycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Co warto wiedzieć o medycynie pracy?

Celem medycyny pracy jest ochrona zdrowia pracujących przed niekorzystnymi warunkami związanymi ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, jak również profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi.
Dzięki systematycznej kontroli można wykryć szkodliwe czynniki wynikające z warunków pracy oraz na bieżąco oceniać stan zdrowia pracowników. Zadaniem pracowników służby zdrowia (nie tylko jest nim lekarz) jest – poza prowadzeniem badań – edukacja pracowników w zakresie dbałości o zdrowia w określonym środowisku pracy oraz zapobiegać niekorzystnym zmianom zdrowotnym czy ryzyku zawodowemu. Do zadań służby medycyny pracy należą m.in. udzielanie porad osobom cierpiącym na choroby zawodowe, prowadzenie konsultacji, diagnostyki i leczenia w zakresie patologii zawodowej, wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych do wykonywania pracy, monitorowanie stanu zdrowia osób zaliczanych do grup szczególnego ryzyka (młodociani, niepełnosprawni czy kobiety w ciąży), sprawdzanie, czy w środowisku pracy występują czynniki, które mają negatywny wpływ na zdrowie zatrudnionych. Zajmuje się również oceną ryzyka zawodowego w miejscu zatrudnienia oraz udziela porad dotyczących organizacji, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

 1. Badania wstępne
  Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
 2. Badania okresowe
  Badania służące określeniu stanu zdrowia pracownika pracującego w określonych warunkach.
 3. Badania kontrolne
  Podlegają nim osoby powracające do pracy po nieobecności z powodu choroby trwającej ponad 30 dni.
 4. Badania młodocianych
  Osoby, które podczas praktycznej nauki zawodu są narażone na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 5. Badania kierowców i kandydatów na kierowców
  Wymagane są od zawodowych kierowców i kandydatów na kierowców. Poza oceną stanu zdrowia obejmują również badania psychologiczne.

Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na:

 1. pracodawcach;
 2. szkole, szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 3. jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich;
 4. podmiocie zatrudniającym – w odniesieniu do osób pracujących podczas odbywania kary pozbawienia wolność w zakładach karnych, aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Pracownika na badania profilaktyczne kieruje pracodawca (szkoła). Pracodawca pokrywa również koszty badań, a skierowanie na nie powinno zawierać:

 • rodzaj badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
 • stanowisko pracy,
 • informacje o czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub warunkach uciążliwych na danym stanowisku,
 • aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na danych stanowiskach.

Badania prowadzone są w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych zależne są od stanowiska i wieku pracownika, a określają je odpowiednie akty prawne.
Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy albo o ich istnieniu.